استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 • آناكسيماندر  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  


 • آناكسيماندر(ِAnaximander) 546-610 پ م

   

   
  فيلسوف طبيعى بعدى كه شاگرد طالس نيز بوده است آناكسيماندر است  كتاب "در باره طبيعت"  كه نخستين متن فلسفى شناخته شده به شمار مىرود از اوست  وى نيز اهل ميلتوس بوده ومانند استاد خويش به ماده اوليه طبيعت اعتقاد داشته است ولى او به نوعى ديگرى از ماده غير از چيزى كه طالس به آن فكر مىكرد مىانديشيد او به جوهرى بىانتها ازلى وابدى  كه داراى خواص گرمى و سردى وخشكى و رطوبت باشد فكر مىكرد(Apeiron).  اوگمان مىكرد كه هرگاه اين اضداد از هم جدا شوند ظهور و بروز طبيعت را خواهيم ديد و جمع شدن اين اضداد منجر به مرگ خواهد
  آناكسيماندر به نوعى تكامل موجودات زنده اعتقاد داشته است چنانچه به پيداش انسان از نوعى ماهى اشاره كرده است